People

Staff

Associate Professor


Students

Doctoral program

 • Ryodo Tanaka (D3: Moved from Yoshida Lab@AIST)
 • Taro Abe (D3)
 • Shintaro Nakatani (D3)
 • Yun Qi (D2)
 • Qiu Yiping (D2)
 • Gu Yan (D2)
 • Namihei Adachi (D1)

Master’s program

 • Zhiyuan Liu (M2)
 • Zhou Jicheng (M2)
 • Takamasa Ban (M2, Roboken)
 • Natsu Nakagawa (M2, Roboken)
 • Shigeki Kobayashi (M2, Roboken)
 • Ryutaro Miyoshi (M1)
 • Koki Tachibana (M1)
 • Yosuke Ida (EMP D1)

Under graduate

 • Mitsukuni Eguchi (B4)
 • Ayaka Sugiyama (B4)

Research student


Past students

 • Hidemi Ando  (2022.3 M2)
 • Jun Kimura (2022.3 M2)
 • Shogo Katsuhara (2022.3 M2)
 • Kouya Hiraga (2022.3 M2)
 • Koen Han (2022.3 M2)
 • Junjie Zhou (2022.3 M2)
 • Kazunori Izuhara (2022.3 M2, Roboken)
 • Yui Minami (2022.3 M2, Roboken)
 • Daiki Arai (2021.3 M2)
 • Shungo Tajima (2021.3 M2)
 • Tatsuya Toda (2021.3 M2)
 • Chenjie Yang (2021.3 M2)
 • Kouki Nagasugi (M2, Roboken)
 • Daisuke Takesaki (2021.3 M2)
 • Mikiya Kato (2021.3 M2, Roboken)
 • Yusuke Yokota (2021.3 B4)
 • Satoshi Hatori (2020.3 M2)
 • Shintaro Nakatani (2020.3 M2)
 • Ichiho Ojima (2020.3 M2)
 • Yang Pei (2020.3 M2)
 • Han Xi (2020.3 M2)
 • Asahi Handa (2020.3 M2, Roboken)
 • Tatsuya Ishii (2020.3 M2, Roboken)
 • Takashi Watanabe (2020.3 M2, Roboken)
 • Yui Minami (2019.3 B4, Roboken)
 • Kotaro Hihara (2019.3 M2, Roboken)
 • Hiroto Koyama (2019.3 M2, Roboken)
 • Michihiro Saito (2019.3 M2)
 • Yosuke Tashiro (2019.3 M2, Roboken)
 • Yan Gu (2018.3 M2)
 • Ryosuke Mitsudome (2018.3 M2, Roboken)
 • Shimpei Ohyama (2018.3 M2)
 • Masataka Umeda (2018.3 M2)
 • Azumi Suzuki (2017.3 M2, Roboken)
 • Kenya Mori (2017.3  B4)